Tuesday, 6 March 2012

Songs of the week - 三輪車 sān lún chē Tricycle

三輪車跑的快

sān lún chē pǎo de kuài

上面坐個老太太

shàng miàn zuò gè lǎo tài tài

要五毛給一塊

yào wǔ máo gěi yí kuài

你說奇怪不奇

nǐ shuō qí guài bú qí guài

http://www.youtube.com/watch?v=K7Gn0ItdJ7M&feature=related


No comments:

Post a comment

Your comments are welcome!