Sunday, 1 April 2012

Songs we learnt

當我們同在一起(when we are together)

當我們同在一起,
dāng wǒ men tóng zài y ì qǐ
在一起,在一起,
zài yì qǐ zài yì qǐ
當我們同在一起,
dāng wǒ men tóng zài yì qǐ
其快樂無比。
qí kuài lè wú bǐ
你對著我笑嘻嘻,nǐ duì zhe wǒ xiào xī xī
我對著你笑哈哈。
wǒ duì zhe nǐ xiào hā hā
當我們同在一起,
dāng wǒ men tóng zài yì qǐ
其快樂無比。
qí kuài lè wú bǐ

No comments:

Post a Comment

Your comments are welcome!