Wednesday, 23 November 2011

Seasonal Song - Silent Night 平安夜 píng ān yè

平安夜
píng ān yè
聖善夜
shèng shàn yè  
萬暗中
wàn àn zhōng
光華射
guāng huá shè
照著聖母
zhào zhe shèng mǔ
也照著聖嬰
yě zhào zhe shèng yīng  
多少慈祥
duō shǎo cí xiáng
也多少天真
yě duō shǎo tiān zhēn
靜享天
jìng xiǎng tiān
賜安眠
cì ān mián  
http://www.youtube.com/watch?v=LBwgx7r8cz8

No comments:

Post a comment

Your comments are welcome!